عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • قرآن شناسان ؛ هدف تکرارهای سر تا سر قرآن را چه می دانند؟!
  ---
  قرأن شناسان با تدبر علمی در موضوعات داستانهای مکرر پیامبران اولی العزم و چند پیامبر دیگر در قرآن پاسخ دهند چرا ، و با چه هدف دینی عقلی ، و دقیقا با چه موضوعاتی خداوند این داستانها را در سر تا سر قرآن تکرار می کند؟!

 • پیش از حساب رسی آخرت ؛ حساب خود را در دنیا خدا پسندانه تسویه کنیم
  ---
  فردای قیامت که خداوند حقیقت مجازات شدیدرفتار آدمها ی تحریف گر دین و مذهب را که بنام اهل بیت مظلوم پیامبر با جعل و خرافه گستری انجام می داده اند رو می کند ؛ مدافعان تحریف نیز بی تردید از این مجازات قرآنی هولناک سهم ؛ سهم گین خود را در دفاع از تحریف گران در خواهند یافت .
  در روز قیامت تحریف گران و مدافعان آنان هیچ فرصتی برای ابراز پشیمانی و ندامت و توبه از این گناه کبیره نخواهند یافت .
  در قیامت تحریف گران و مدافعان تحریف هر یک سهم شوم خود را از تحریف و دفاع از تحریف باید تحمل بکند و شفاعت هیچ بنده ای بحکم خداوند در قرآن او را از عذاب شدید الهی پایان ناپذیر نجات نخواهد داد.
  بشر دانشی ندارد ، که با خود خدا پنداری ، به خود اجازه و حق بدهد بجای خداوند برای خود و دیگران پیوسته برای دین خدا و مذهب اهل بیت مراسم و مناسک و شعایر جدید جعل کند و جعلیات بشری خود را به دین و مذهب بچسابند و دین خدا و مذهب اهل بیت را با من در آوردیها و جعلیات بشری ؛ بغرنج و غیر قابل درک کند و اصالت الهی این ارزشها را با جعلیات غیر قابل اثبات خود بی پروا نابود کند .
  اگر در این دنیا بشر به ظلمی که از راه جعل و خرافه گستری به دین خدا و مذهب اهل بیت روا داشته اعتراف نکند ، و در این دنیا نسبت به این ظلم بزرگ توبه ی نصوح و اظهار پشیمانی همیشگی ننماید ، و در محضر خداوند ، که همیشه در همه جا حاضر است ، به عدم بازگشت به چنین گناهان کبیره ای تعهد ننماید ؛ در فردای قیامت بحکم خداوند در قرآن هیچ شفاعت و هیچ عذر و بهانه ای نمی تواند اورا از عذاب شدید بی پایان الهی این گناهان کبیره رهایی بخشد .
  همه مراجع و متولیان آموزش و تبلیغ دین با هدف مصون نگه داشتن دین داری و مذهب داری بشر از تحریف و تباهی ؛ بحکم قرآن موظف اند حقایق هشدارها و نویدها و حد و مرزهای شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری اصیل الهی قرآن را به متدینان پیوسته گوشزد کنند .
  بنا به هشدارهای مؤکد قرآن در آیات 159 و 174 سوره بقره و آیه 42 سوره نساء ، کتمان کنندگان حقایق قرآن را نفرین خداوند و نفرین خلایق تا ابد فرا خواهد گرفت .
  ظاهر رسا و گویای آیات احکام و اعتقادات وحی اصیل الهی از جمله قرآن که آخرین وحی خداوند است ، و با آن دین خداوند به اکمال رسید ، مطابق با اصول علمی استباط ؛ حجت الهی تاویل ناپذیر است و هیچ بشری حتی پیامبران حق یا اجازه ندارند این ظاهر را به معانی باطنی متضاد یا ناهماهنگ با این ظاهر تاویل کنند .

 • باکدام دلیل قطعی تصورات را یک اصل برای استنباط احکام و ابتکار اعتقادت دینی و مذهبی می دانیم؟!
  ---
  - چیره شدن طغیان حکومت تصورات ذهنی که به مرحله ی تصدیق منطقی نرسیده اند بر استنباط احکام و اعتقادات بنام دین ومذهب نزد توده های متدین منتسب به مذهب تشیع
  - و ابتکار مراسم و مناسک و شعایر خارج از قرآن در تضاد با آیات محکم و مفصل شناختهای فرهنگ اصیل الهی دین داری و مذهب داری قرآنی
  - و با نادیده گرفتن ملاک و معیارها و هشدار و نویدها و حد و مرزهای محکم و مفصل این شناختها در این ابتکارهای بشری اثبات ناپذیر
  - با چشم بستن به روی اصول متعارف فقهی شرعی استنباط
  - و سکوت و تشویق توجیه ناپذیر مراجع دین به روی فجایع هلاکت بار ؛ همیشه در جهان تشیع بی داد می کند
  - این رویه ی ضد قرانی بحکم خداوند در هشدارهای فراوان قرآن ؛ حاصل یک عمر دین داری و مذهب داری و نیکو کاری توده های متدین را همیشه تباه می کند
  - این رویه متضاد بامحکمات قرآن دین داری و مذهب داری این توده ها را بعلت غفلت از هشدارهای قرآن به گناهان کبیره ی نابخشودنی و به عذاب ابدی الهی در قیامت که جای هیچ جبران و توبه و اظهار پشیمانی نیست دچار می سازد
  - توجیه ناپذیر تر از همه ی این گناهان کبیره ی فاجعه بار بخشش ناپذیر ؛ رواج همیشگی این گناهان در ایران در سایه ی حکومتی است که با افتخار می گوید این کشور را بنام اسلام مدیریت می کند!!!

 • قدسیت شناختهای قرآن را پاس بداریم
  ---
  شناختهای فرهنگ الهی اصیل دین داری و مذهب داری وحی بی خدشه ی خداوند به پیامبران که آخرین آنها شناختهای قرآن اند ؛ مقدس ترین برنامه ی عملی و نظری الزام آفرین از جانب خداوند برای سازماندهی بی خطای خدا پسندانه ی همه ی جنبه های زندگی مادی و معنوی بشر اند.
  بی توجهی یا بی تفاوتی به ملاک و معیارها و حد و مرزها و نوید و هشدارهای الهی حیاتی و سرنوشت ساز این شناختهای یا پشت کردن به این شناختها نشانه ی ضعف ایمان یا بی ایمانی به حکمت و علم مطلق و جهان شمول خداوند جهان هستی است .
  بی تردید بی ایمانی برخاسته از پشت کردن به شناختهای قرآن ؛ در دنیا و آخرت برای همه ی جنبه های زندگی بشر پیامدهای فاجعه بار جبران ناپذیر و گریز ناپذیر خواهد داشت ، که از آغاز تاریخ بشر روی زمین تاکنون همه ی ما ؛ اعضای جامعه ی بشری شاهد نمونه های بی شمار آن بوده و هستیم .

 • مراجع دین با توضیحات خود مسئولیت خویش را نسبت به محکمات قرآن توضیح دهند
  ---
  مراجع دین به مردم متدین توضیح دهند و انان را آگاه کنند چرا خداوند بارها در قرآن به پیامبر دستور می دهد که میان مردم جار بزند که به نهانهای خداوند و جهان غیب آگاه نیست و توانی بیش از بشر ندارد و باخواست مستقل خود نمی تواند برای خود و دیگران خیر برساند چنان که نمی تواند از خود و دیگران هیچ زیانی را بجز با اراده و کمک خداوند توانای مطلق دفع کند؟
  اگر مراجع دین با تبلیغ پیوسته ی حقایق شناختهای قرآن روشنگری نکنند و متدینان را به این حقایق مسلم قرآنی آگاه نسازند ؛ شیطان پلید که قسم خورده در هر کوی و برزن علیه بشر کمین کند تا همه ی بشریت را گمراه کند ؛ افراد متدین بشر را با خرافات و جعلیات ضد قرآن و عقل بنام دین و مذهب فریب می دهد .
  شیطان پلید با این فریب متدینان را به نسبت دادن انجام رفتارهای مستقل فرا طبیعی غیر قرآنی به اشخاص پیامبران و سایر بندگان مقرب وادار می کند و آنان را با قیاسهای باطل به رقیب تراشی برای خداوند وادار می سازد تا با دچار کردن آنان به این رقیب تراشی ؛ دین داری آنان را بی ارزش کند و بحکم هشدارهای خداوند در قرآن سبب تباهی حاصل یک عمر دین داری و نیکو کاری آنان شود .
  سکوت متولیان آموزش و تبلیغ دین ومذهب در مقابل تباهی دین داری و مذهب داری متدینان بی تردید این متولیان را ناگزیر خواهد کرد سهم بزرگ مجازات گناه کبیره ی ایجاد این تباهی را بعلت کتمان حقایق شناختهای قرآن بر متدینان بدوش بکشند و پیامدهای شوم نفرین و عذاب الهی ابدی این کتمان را در قیامت که هیچ فرصتی برای توبه نیست تحمل کنند.

 • پشت کردن به حقایق قرآن انکار اصالت الهی قرآن است
  ---
  گروه هایی که دین و مذهب و اهل بیت مظلوم پیامبر را در تضاد با شناختها و هشدارهای ی محکم و مفصل قرآن به بازیچه ی من در آوردیها و جعلیات تصورات باطل ذهن ناتوان خود تبدیل کرده اند مایه ی بدنامی دین و مذهب اند .
  این گروه های ، خود خدا پندار ، به هیچ حقیقتی از دین قرآنی خداوند ایمان ندارند و بی تردید پیامدهای شوم این حقیقت گریزی بحکم خداوند در هشدارهای سر تا سر قرآن در دنیا و آخرت دامن گیر آنان خواهد شد.
  اگر از خشم و عذاب خداوند هراس داریم نیک دقت کنیم ؛ دین داری و مذهب داری که با دخالت بشر و ابتکار مراسم و شعایر جعلی بنام دین و مذهب به حقایق شناختها و هشدارهای قرآن با رقیب تراشی برای خداوند پشت کند ؛ پیروی از شیطان و بر انگیزنده ی خشم خداوند و بحکم قرآن عذاب الهی ابدی گناه کبیره ی نابخشودنی را در پی خواهد داشت .
  عاملان اصرار بر ترویج این گونه دین داری و مذهب داری بشری جعلی و پیروان این عاملان ؛ اصالت الهی حقایق قرآنی دین خدا را دانسته وندانسته منکر می شوند و در آخرت ، که هیچ فرصتی برای جبران نیست ، در نتیجه ی این گناه کبیره ی نابخشودنی که خداوند با وحی خود به همه پیامبران بشر را از گرفتار شدن به آن سخت و مکرر هشدار داده است ؛ به عذاب شدید ابدی پایان ناپذیر گرفتار خواهند شد .
  سهم بزرگ مجازات نا بخشودنی این گناه کبیره را ، که بدترین مجازات آن بحکم خداوند در قرآن نفرین خداوند و خلایق و پیامدهای شوم ابدی این نفرین است ؛ متولیان آموزش و تبلیغ دین و مذهب تحمل خواهند کرد ، که از هشدارهای لازم به توده های متدین نسبت به حقایق این گناه کبیره خود داری نموده و این حقایق را بر این توده ها کتمان کرده اند .
  این دسته از متولیان آموزش و تبلیغ دین با کتمان حقایق الهی هشدارهای قرآن ، بحکم بسیاری از هشدارهای این کتاب آسمانی ؛ سبب تباهی حاصل عمر دین داری و مذهب داری توده های متدین شده و می شوند و سهم بزرگ مجازات گناه کبیره ی این تباهی را خود تا ابد به دوش می کشند .
  تلاش مذبوحانه ی پیوسته برای پنهان نگاه داشتن حقایق روشنگریهای قرآنی و عقلی از توده های متدین ؛ اصرار بر دشمنی آشکار علیه خدا و پیامبر و اهل بیت مظلوم آن حضرت و دانسته یا نداسته اصرار بر دشمنی علیه حقایق رسالت الهی همه پیامبران خدا است .

 • هنر و وظیفه ی حیاتی رسانه های همگانی که همه نسبت به وجود آن باید مسئولیت شناس باشند
  ---
  رسانه های همگانی اگر با انواع تشویقها و جاذبه های حرفه ای نتوانند به هنر و وظیفه ی فراخوان آحاد ملت به هم اندیشی واظهار و تبادل نظر پیرامون همه ی موضوعات حیاتی که در صفحات خود پحش می کنند پیوسته پایبند باشند ؛ از مهم ترین جنبه ی وظیفه رسانه ای خود که غنا بخشیدن و مثبت و سازنده و پویا سازی فرهنگ عمومی است غفلت کرده اند .
  غفلت از مهم ترین جنبه هر کاری که مورد نیاز جامعه است بجز هدر دادن همه ی امکانات هزینه شده در این کار و بستن راه پیشرفت و پویایی و شکوفایی به روی جامعه ؛ چه بازده دیگری می تواند داشته باشد که بتوان با آن در انجام وظیفه ی خدمت رسانی به جامعه افتخار کرد .
  چنین غفلت زیان بار ؛ مسئولیت وظیفه ی نهادهای نظارتی ذی ربط را نسبت به پیگیری چگونگی انجام هر کار مشروع قانونی و نیز مسئولیت این نهادها نسبت به ضرورت جلوگیری از اتلاف داراییها و امکانات مورد نیاز دولت و جامعه در این کار را چند برابر می سازد .
  این غفلت بخشش ناپذیر ؛ ایستایی و عقب ماندگی در همه ی کارهای مجاز مورد نیاز جامعه را بجای پویایی و پیشرفت در جامعه ترویج می کند .
  این غفلت همچنان دستان سوء استفاده گران را برای تحمیل زیانهای گوناگون بزرگ به جامعه و نیز تحمیل همه ی پیامدهای شوم خود به کشور و نظام و جامعه باز می گذارد و جامعه را در عقب افتادگی همیشگی زمین گیر می سازد .
  این غفلت ضرورت حیاتی وجود نظام و دولت را برای جامعه زیر سئوال می برد و بی معنا می سازد .

 • بشر عدی نیست که بتواند به هشدارهای قرآنی ، بی پیامد هلاکت بار ، پشت کند!!!
  ---
  رسانه ها این حقیقت انکار ناپذیر الهی را بدانند و به گوش توده های متدینان برسانند که پنهان کردن و عملا وارونه تفسیر و اجرا کردن حقایق شناختهای قرآنی و سنتهای ثابت الهی در جهان طبیعت سر انجام به نابودی این وارونه سازان و پیروان آنان خواهد انجامید .
  خداوند در هشدارهای محکم و مفصل قرآن بارها تاکید کرده است ؛ افراد و اقوامی که این حقایق را نادیده می گیرند یا منکر می شوند بی تردید در قیامت به عذاب نابخشودنی ابدی دچار خواهند شد .