استاد خاتمی نژاد - خدا گفته نرو سمتش!


شعبه های گناه رو بشناسیم...

جهت مشاهده نماهنگ های بیشتر به سایت www.asre-zohur.ir مراجعه نمایید.


+ 
12

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • چه چیز ضد دین توحیدی خداوند و ضد مذهب برخاسته از این دین است ؟
  ---
  هر رفتار و گفتار و پندار بشری که با شناختهای وحی اصیل الهی انکار ناپذیر تناقض و تضاد و تعارض آشکار داشته باشد و انحصار توان و علم فرا طبیعی به یگانه ذات اقدس خداوند را زیر سئوال ببرد و در تضاد با هشدارهای آشکار وحی الهی آفریدگان را با پندارهای بشری در توان و علم فرا طبیعی خداوند سهیم سازد ؛ ضد دین وحیانی توحیدی خداوند و ضد هر مذهب توحیدی اعتدال گرای هماهنگ با وحی اصیل الهی برخاسته از این دین توحیدی است .
  نسبت دادن گفتارها و رفتارهای و پندارهای متضاد با شناختهای توحیدی محکم و مفصل وحی اصیل الهی به پیامبران الهی و به بندگان مقرب خداوند ؛ جعل بشری آشکار و دروغ محض و گناه کبیره ی نابخشودنی است .
  خداوند حکیم مطلق در وحی اصیل خود ؛ عاملان و پیروان چنین جعل و دروغی را نفرین کرده و به عذاب سخت ابدی پایان ناپذیر درقیامت تهدید نموده و گفته است که در قیامت هیچ شفاعتی به داد عاملان وپیروان رفتارها و گفتارها و پندارهای چنین جعل و دروغی هرگز نخواهد رسید .

 • باکدام دلیل قطعی تصورات را یک اصل برای استنباط احکام و ابتکار اعتقادت دینی و مذهبی می دانیم؟!
  ---
  - چیره شدن طغیان حکومت تصورات ذهنی که به مرحله ی تصدیق منطقی نرسیده اند بر استنباط احکام و اعتقادات بنام دین ومذهب نزد توده های متدین منتسب به مذهب تشیع
  - و ابتکار مراسم و مناسک و شعایر خارج از قرآن در تضاد با آیات محکم و مفصل شناختهای فرهنگ اصیل الهی دین داری و مذهب داری قرآنی
  - و با نادیده گرفتن ملاک و معیارها و هشدار و نویدها و حد و مرزهای محکم و مفصل این شناختها در این ابتکارهای بشری اثبات ناپذیر
  - با چشم بستن به روی اصول متعارف فقهی شرعی استنباط
  - و سکوت و تشویق توجیه ناپذیر مراجع دین به روی فجایع هلاکت بار ؛ همیشه در جهان تشیع بی داد می کند
  - این رویه ی ضد قرانی بحکم خداوند در هشدارهای فراوان قرآن ؛ حاصل یک عمر دین داری و مذهب داری و نیکو کاری توده های متدین را همیشه تباه می کند
  - این رویه متضاد بامحکمات قرآن دین داری و مذهب داری این توده ها را بعلت غفلت از هشدارهای قرآن به گناهان کبیره ی نابخشودنی و به عذاب ابدی الهی در قیامت که جای هیچ جبران و توبه و اظهار پشیمانی نیست دچار می سازد
  - توجیه ناپذیر تر از همه ی این گناهان کبیره ی فاجعه بار بخشش ناپذیر ؛ رواج همیشگی این گناهان در ایران در سایه ی حکومتی است که با افتخار می گوید این کشور را بنام اسلام مدیریت می کند!!!