نماز قضای والدین گردنته


پخش آیتم‌های «احکام به زبان ساده» از شبکه ٣ سیما


+ 
3

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • حرمت مراجع دین به چیست؟
  ---
  مراجع دین با میزان وفاداری که به دین توحیدی خداوند دارند و به پاسداری صادقانه ی آنان از محکمات توحیدی شناختهای اصیل الهی وحیانی این دین و میزآن دفاع آنان از این محکمات ؛ صرف نظر از ویژگیهایی ، که با نادیده گرفتن وحی الهی ، از جانب بشر به آنان افزوده می شود ؛ حرمت و منزلت دانشمند ربانی به دست می آورند.
  خداوند با نبود ویژگیهای فوق نزد متولیان آموزش و تبلیغ دین ؛ حرمت و منزلت داشمند ربانی را ، که بشر توان شناخت و تشخیص و ارزیابی آن را ندارد ، از رزومه ی اعمال آنان حذف می کند .
  مدعی مرجعیت دینی با نبود و یژگیهای مذکور ، بمیزان تخلفهایی که در دفاع از دین توحیدی خداوند داشته ، در قیامت بتناسب تاثیر و پیامدهای این تخلفها با خواست حکیمانه ی خداوند مجازات خواهد شد .

 • باکدام دلیل قطعی تصورات را یک اصل برای استنباط احکام و ابتکار اعتقادت دینی و مذهبی می دانیم؟!
  ---
  - چیره شدن طغیان حکومت تصورات ذهنی که به مرحله ی تصدیق منطقی نرسیده اند بر استنباط احکام و اعتقادات بنام دین ومذهب نزد توده های متدین منتسب به مذهب تشیع
  - و ابتکار مراسم و مناسک و شعایر خارج از قرآن در تضاد با آیات محکم و مفصل شناختهای فرهنگ اصیل الهی دین داری و مذهب داری قرآنی
  - و با نادیده گرفتن ملاک و معیارها و هشدار و نویدها و حد و مرزهای محکم و مفصل این شناختها در این ابتکارهای بشری اثبات ناپذیر
  - با چشم بستن به روی اصول متعارف فقهی شرعی استنباط
  - و سکوت و تشویق توجیه ناپذیر مراجع دین به روی فجایع هلاکت بار ؛ همیشه در جهان تشیع بی داد می کند
  - این رویه ی ضد قرانی بحکم خداوند در هشدارهای فراوان قرآن ؛ حاصل یک عمر دین داری و مذهب داری و نیکو کاری توده های متدین را همیشه تباه می کند
  - این رویه متضاد بامحکمات قرآن دین داری و مذهب داری این توده ها را بعلت غفلت از هشدارهای قرآن به گناهان کبیره ی نابخشودنی و به عذاب ابدی الهی در قیامت که جای هیچ جبران و توبه و اظهار پشیمانی نیست دچار می سازد
  - توجیه ناپذیر تر از همه ی این گناهان کبیره ی فاجعه بار بخشش ناپذیر ؛ رواج همیشگی این گناهان در ایران در سایه ی حکومتی است که با افتخار می گوید این کشور را بنام اسلام مدیریت می کند!!!

 • مراجع دین با توضیحات خود مسئولیت خویش را نسبت به محکمات قرآن توضیح دهند
  ---
  مراجع دین به مردم متدین توضیح دهند و انان را آگاه کنند چرا خداوند بارها در قرآن به پیامبر دستور می دهد که میان مردم جار بزند که به نهانهای خداوند و جهان غیب آگاه نیست و توانی بیش از بشر ندارد و باخواست مستقل خود نمی تواند برای خود و دیگران خیر برساند چنان که نمی تواند از خود و دیگران هیچ زیانی را بجز با اراده و کمک خداوند توانای مطلق دفع کند؟
  اگر مراجع دین با تبلیغ پیوسته ی حقایق شناختهای قرآن روشنگری نکنند و متدینان را به این حقایق مسلم قرآنی آگاه نسازند ؛ شیطان پلید که قسم خورده در هر کوی و برزن علیه بشر کمین کند تا همه ی بشریت را گمراه کند ؛ افراد متدین بشر را با خرافات و جعلیات ضد قرآن و عقل بنام دین و مذهب فریب می دهد .
  شیطان پلید با این فریب متدینان را به نسبت دادن انجام رفتارهای مستقل فرا طبیعی غیر قرآنی به اشخاص پیامبران و سایر بندگان مقرب وادار می کند و آنان را با قیاسهای باطل به رقیب تراشی برای خداوند وادار می سازد تا با دچار کردن آنان به این رقیب تراشی ؛ دین داری آنان را بی ارزش کند و بحکم هشدارهای خداوند در قرآن سبب تباهی حاصل یک عمر دین داری و نیکو کاری آنان شود .
  سکوت متولیان آموزش و تبلیغ دین ومذهب در مقابل تباهی دین داری و مذهب داری متدینان بی تردید این متولیان را ناگزیر خواهد کرد سهم بزرگ مجازات گناه کبیره ی ایجاد این تباهی را بعلت کتمان حقایق شناختهای قرآن بر متدینان بدوش بکشند و پیامدهای شوم نفرین و عذاب الهی ابدی این کتمان را در قیامت که هیچ فرصتی برای توبه نیست تحمل کنند.