ارسال نظر

  • شما به بزرگواری خودت ببخشش که اول با شما هماهنگ نکرد که چی بگه مرغ دانا . نظراتت و حرفهات خیلی دقیق و حساب شده بود جامعه کنونی ایران به شما سخت نیاز داره لطفا با نظرات کارشناسی خودت همه رو اگاه کن مرغ دانا. یا علیییییییی