ارسال نظر

  • حالا تازه دوسال از دولت تدبیر گذشته ، وضع اینه تا سال آخر کشور دیدنی میشه
    یک سری از نماینده های مجلسم که کاری دیگه با کشور و اتقاقاتش ندارن /آخه اسفند ماه انتخاباته دیگه /