ارسال نظر

  • بفکر نماز خوندن مردم باشین
    خیلی از مردم اصلا نماز خوندن گذاشتن کنار
    یه باراز تهران با قطار برید مشهد وقتی برای نماز نگه میداره از 300نفر 50نفر زورکی پیاده میشن اگر همه پیاده بشن قطار باید یک ساعت وایسه که اصلا امکان نداره حداکثر 15دقیقه نگه میداره
    کجای کارید