ارسال نظر

  • اون کسی که اسلام را تحریف کرده شمایید شما از سینما چی میدونید که ندیده فیلم رو محکوم میکنید امام حسین را شما نشناختید .