ارسال نظر

  • تو از کجا می دانی ندیده؟ و فرضا هم ندیده ، آیا همه آنچه رسانه ها در مورد فیالمنامه آن نوشته اند و روایت خبرنگاران فیلم فجر که این فیلم را مستقیما دیده اند همه دروغ است؟