ارسال نظر

  • تغییر دادن روایات تاریخی به میل نوییسنده و کارگردان شاید در سریالهایی مانند محتارنامه زیاد مهم نباشد اما رستاخیز در مورد عاشورا و تحریف در تاریخ عاشورا مستقیما به معنای هجمه به یکی از مقدسترین اعتقادات شیعی است. لهذا کارگردان باید حد و مرز خود را اینحا بداند. عاشورا تاریخ است نه رمان تاریخی.