ارسال نظر

  • بنده هم عقیده دارم شما امام حسین ع را نمی شناسید .حاضرم بحث کنیم .