ارسال نظر

  • ساع 98/8/1 ساعت 14:57

    http://www.jahannews.com/video/701481/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
    دیدن این کلیپ خالی از لطف نیست