ارسال نظر

  • عظمت کربلا را تحریف کردن
    خدا خیر بده این روحانی باشرف و غیرتمند را