ارسال نظر

  • اگر چنین چیزی صحت داشته باشد با ید ای عجوزه بد قواره برابر مقررات محکمه و به سزای عملش برسد