ارسال نظر

 • وقوع #انقلاب_جنسی در ایران:
  انقلاب جنسی، مانند آنچه در دهه‌ی ۱۹۵۰ در آمریکا رخ داد، در حال وقوع است. پایه‌ی ایدئولوژیک این انقلاب جنسی، #فمینیسم و #هدونیسم است.
  (برگرفته ازفرهنگ لیبرالیسم غیرالهی وغیرتوحیدی ،وریشه دار،درفرهنگ مصرباستان فرعونی کفر)
  به نوشته‌ی آلن بلوم Alan Bloom، پروژه‌ی مرکزی فمینیست‌ها، #حیازدایی">#حیازدایی به منظور تحقق انقلاب جنسی است.
  جنبش فمینیستی ایران نیز در دو دهه‌ی اخیر، نقش کلیدی در حیازدایی برای تحقق انقلاب جنسی ایفاء کرد.
  از این‌رو، این جنبش عمیقاً مورد حمایت سرویس‌های جاسوسی غرب بوده و هست. اصالت لذت، بخش مکمل حیازدایی در انقلاب جنسی است...ایران امروز، توفان انقلاب جنسی را در نسل زیر ۳۵ سال خود در دوره‌ی ۲۵ ساله‌ی اخیر از سر گذرانده است.
  برای مواجهه با انقلاب جنسی نوین در ایران، مدیریت و هدایت آن تا نیل به یک رژیم شرعی ـ عرفی جنسی جدید در افق ۱۴۱۴ ترند اصلی این حوزه است.
  تبیین #رژیم_جنسی نوین ایرانی ـ اسلامی، به عنوان یک الگوی کارآمد و مؤثر که گزاره‌های زیر را در بر داشته باشد، در افق ۱۴۱۴ از ترندهای اساسی تربیتی، فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود:

  1️⃣متضمن حقوق جسمی، عاطفی، روانی، ذهنی ـ قلبی و اجتماعی فرد باشد.

  2️⃣تفریح و لذت جنسی مشروع را تضمین کند.

  3️⃣میان زوجین، مناسبات مطلوب را ایجاد کند (به #سکینت منتج شود).

  4️⃣مناسبات جنسی مطلوب زوجین، استحکام خانواده را رقم زند.

  5️⃣به اصلاح و تقویت مناسبات اجتماعی و ایجاد جامعه‌ی جنسی سالم منجر شود.
  با توجه به رخوت مدیریت علمی- فرهنگی- تربیتی- هنری و رسانه‌ای کشور، اقدام مناسبی از سوی نهادهای رسمی انجام نمی‌شود.
  از این رو، باید در طول برنامه‌ی ششم، گفتمان‌سازی #حیا ـ که آغاز شده است ـ
  با حرکت خودجوش مردمی، شتاب روزافزون بگیرد.