ارسال نظر

  • تمام مقصر این شرایط روحانی و جهانگیری و ظریف هستند . خدا نابودشان کند