ارسال نظر

  • خفه شو ، مرگ بر خانوادت بیشعور چیکار دین اسلام و اخوند داری