ارسال نظر

  • با پول تبلیغات چه کسی این مدیران نالایق و کثیف و خائن رای آوردند؟
    جز با پول و رسانه و تبلیغات همیین بهائیان و دروایش و وهابیت و...؟