ارسال نظر

  • درستش این بود که میگفتی مرگ بر اخوند فاسد
    پس منم میگم:
    مرگ بر تو و تمام هم فکرات