ارسال نظر

  • جای تاسف داره که این قدر مردم مرگ رو دور می دونن