ارسال نظر

  • آفرین به این همه بصیرت به نظرحقیر باید این صحبتها را مرجعی برای روشنگری مردم در راستای تحقق درست دموکراسی اسلامی در نظر گرفت تا زمانی که یک طلبه بسیجی در حوزه علمیه بیسواد خطاب بشه چگونه میتوان از انقلاب دفاع کرد . طلبه ی انقلابی شاه و آمریکا را به زمین گرم نشاند و انشاءالله خیانتکاران داخلی را هم زمین گیر خواهد کرد به برکت این گونه روشنگری ها.