ارسال نظر

  • دموکراسی اسلامی وجود خارجی ندارد همانطور که کچل موفرفری وجود خارجی ندارد.
    اسلام تئوکراسی است نه دموکراسی.