ارسال نظر

  • ازارشادات جناب ازغندی تشکرمیکنیم.همیشه بدنبال پاسخ سؤالهایم ازایشان است,ولی متاسفانه ایشان سایتی برای پاسخ به سوالهاقرارنداده اند!!!!!
    شمااگرراهنمایی دارید,لطفابرایم بفرستید.
    نشانی5a6677885@gmail.com