ارسال نظر

 • این چیزهایی که علی دشتستانی گفت علم نیستند و مطلقا هیچ معرفت و آگاهی به بشر اضافه نکرده اند.
  صرفا فن و تجربه است.

  تجربه ای که نتیجه اش شده پیشرفت ابزارها و ماشینها و ساختمانها و در کلام جمادات
  و البته سقوط آزاد انسانها
  آیا انسانهای الان نسبت به انسان دویست سال پیش انسان تر هستند؟
  ابدا

  آیا امثال استیوجابزی و بیل گیتسی که دشتنستانی برایشان غش و ضعف می رود جز تعدادی سرمایه دار انحصار طلب بیرحم هستند؟
  و آیا جنبشهایی مانند GNU و نرم افزارهای متن باز جز برای مبارزه با همین حضراتی که شما به آنها افتخار می کنید راه افتادند؟

  صد البته در این دنیایی که پیشرفت آزاد را پیشرفت جمادات تصور کرده است نباید هم مسلمانان جایی داشته باشند.
  چرا که هدف آنها از زندگی از اساس متفاوت است.