ارسال نظر

 • شكر بين دعواي دوستان
  زياد كاري به بحثتون ندارم،

  هر چند به نظر آقاي دشتستاني خيلي دورم و مخالفت جدي دارم با ايشون ولي از روش بحث شما هم با لعن و نفرين كردن و داد و قال كردن نميتوانم طرفداري كنم

  يه جمله حاشيه اي بگم و برم:

  طوري نوشتيد مقاله فلان و فارس هم اون را ترجمه كرده ، كه حس كردم اصل مقاله را خونده بوديد و بعد اتفاقي يه بار كه داشتيد فارس را ورق ميزديد به ترجمه اين مقاله در فارس برخورديد

  حالا سوال:

  آيا برداشت من درسته؟؟!!
  (چشمك)