ارسال نظر

  • مهمان 98/11/26 ساعت 09:04

    این فیلم رو من سال 80 دیدم
    البته یه قسمتی هم بود که گربه رو از شکم پاره کردند و در حالی که گربه دست و پا میزد و جان میداد پوستش را کندند البته خیلی سریع بعد در روغن داغ سرخش کردند و خوردند