ارسال نظر

  • همین چیزا رو میخورید که کرونا رو کردین بلای جون مردم