ارسال نظر

  • روحانی ریس جمهور شده تا فاحشه گری را در ایران راه بیندازد هر کی به این بی شرف حرامزاده رای داده به ناموس و شرف خودش خیانت کرده است .