ارسال نظر

  • اجداد ما توسط اعراب متجاوز تعرض دیدن واحتمالا مادر اجداد شما،افتخار نداره وجز لکه ننگ چیزی نیستن