ارسال نظر

  • ALIREZ A 98/10/5 ساعت 00:02

    باسلام خدمت دوستان،ابتدا اشاره بکنم که علائم آخرالزمان مشاهده میشودوقطعا ،فشارهایی ازاین قبیل گرفتارجوانهاخواهدشد که نیرویی غیرازتقوا نمیتوان چراغ راه باشد،دوما عموما عقل وشهوت درتضادهم هستند وغالباوقتی فردی دچارشهوت میشود،شایدبخوبی نتواند تصمیم بگیرداما،بشی که حاضرنیست درمقابل آتش یک چوب کبریت بایستد،آیاتحمل آتش جهنم راخواهدداشت،گذشته براینها به عاقبت افرادبنگرید که افرادی که قبلا راه شهوت وعدم تقوادرپیش گرفته اند حال به کجارسیده اندکه دیگران برسند؟،اصلا چیزی نصیبشان شده بجزعواقب گناه،به وعده قرآن هرکس تقواپیشه کند پاداش آنرامیگیرد-الهم عجل لولیک الفرج