ارسال نظر

  • خیلی هم زیبا به امید روزی که آزادی در ایران حاکم شود و واکنش های تند به هنر و زیبایی و شادی مردم از بین برود.