ارسال نظر

  • اینها میمون ان یا انسان؟ این حرکات دری وری چه ربطی به این شعر داره؟!... فکر کنم مشکل رانی دارند باید اهمرا ریاست دانشگاه اعزام بشوند به تیمارستان