ارسال نظر

  • سلام به همه ی شما عزیزان،میخوام بگم که منم یه دختری ازاین مملکتم،بااین حرکات هم بیگانه نیستم اما هرچیزی جایی داره،هرکاری وقتی،اینا مشکل کمبود توجه دارن که یه مشکل روانی حساب میشه،مثل همه این دخترایی که دست به هرکاری میزنن برای دیده شدن ،کاش وقتی رو که میزاشتن برای تمرین رقص یه کم به خودشون ارزش میزاشتن میرفتن پیش روانپزشک؛ازطرفی اینا همه بازیچه گروهی خاص شدن ،وخودشون چون سطحی نگرندفعلانمیفهمندازکجاخوردند،واینکه این شادی نیس این آزادی نیس اتفاقااین دربندشدنه عین یه عروسک بی اراده شدنه خیلی بی فکریه اگه اینو شادی، آزادی تلقی کنیم اصلا این دلقک بازیا جایی داره ، کسی ازشادی بدش نمیادمن خودم توجشنا هرنوع رقصی میکنم اما بین خانوما،هرپریشان نظری لایق دیدارتونیس خواهرخوبم،ودرآخراینکه تواین بهبوهه همین کم بودواقعا اسفباره،امابااین تفاسیرپسراودخترا بیاید شاد باشیم اما شادی که خداروازخلقتمون پشیمون نکنیم چون مااشرف مخلوقاتیم ،بعضیاحیفه لقب سگ بهشون دادکاش صفت سگ رو بعضی هاداشتن که به خدای خودشون وفاداربودن ،خوبه اگرغیرازمدیر یااسم دانشگاه عوض شه،،یااین دلقک بازیارو جمع کنن ،ازهرقشری که هستید بیاید ببینیم اصلا هدف از خلقتمون چیه،مطمئنم این کارا نیس،بیاید ماخوب باشیم تابدی برخوبی غلبه نکنه ،ماپشتمون پره چون خدا پشتمونه