ارسال نظر

  • خانم محترم! اگر رقص بلد هستید آن را بگذارید فقط و فقط برای شوهرتان و نه هیچ احدالناس دیگری. نه حتی جلوی سایر زنان. چون شرعا جایز نیست.
    ضمنا شما چه می دانید؟ شاید همان مجالس به اصطلاح زنانه کسی یک وقت فیلم شما را بگیرد و...