ارسال نظر

  • مجاری قانونی به درد عمشونم نمی خورن.
    اگه می خوردن کار به اینجا نمی کشید.
    ((آتش به اختیار))