ارسال نظر

  • آقای محمدلیبرال .این اسم لیبرال برازنده اسم محمد نیست .این همه پوز روشنفکری نده تکلیف بشریت را خداوند علم روشن کرده هرکس باتقواتر است بالاتراست۰ والسلام