ارسال نظر

 • وقتی مدرسین دانشگاه ،استادانی همچون نماینده سراوان درمجلس ،باشند؛!!
  چه انتظاردارید؟
  همسر شهید عزیزی گفت :
  نگران استعفای نماینده سراوان درمجلس هستم.!
  نه بخاطرخالی ماندن صندلی شان درمجلس؛
  بلکه بخاطراینکه گفته میخوام برگردم سرکلاس دانشگاه!!!