ارسال نظر

  • هرچه فریاد دارید،برسرلیبرالیسم و لیبرال ها بِکشید؛
    چرا که ریشه تفکرلیبرالی به مصرباستان فرعونی( فِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتادِ- فرغون صاحب میخ ها - فرعون صاحب ابلیسک ها،سوره فجرآیه 10)،برمی گردد؛
    همان فرهنگی که دربرابرگوساله طلائی سامری ،رقصیدند،و زِنای دسته جمعی انجام دادند.!!!!!
    درتفکرلیبرالی واجب ومستحب - حرام و مکروه بی معنی ست و همه چیز وهمه کارمباح است!!!!!!!!!!