ارسال نظر

  • در پاسخ به آقایان
    اصول لیبرالیسم :آزادی اندیشه ، آزادی بیان ، آزادی عمل فرد تا آنجا که با آزادی دیگران تعارض پیدا نکند و در نهایت اصالت فرد
    بر خلاف ادعای شما کامنت گزار با نام آقایان همه لیبرال ها به اباحه گری و مباح بودن همه کار معتقد نیستند . یک لیبرال ممکن است مذهبی باشد و بعضی کارها را گناه و غیر اخلاقی بداند و خودش از انجام آن خودداری کند . اما آن چه برای لیبرال ها حائز اهمیت است این است که این مسئله نباید سبب شود به این بهانه و با زور جلوی دیگران که آن عمل گناه و غیر اخلاقی انجام داده است گرفته شود . من لیبرال مذهبی اگر هم جنس گرایی و فحشا و شراب خواری را گناه می دانم دلیل نمی شود کسانی را که این کارها را می کنند سنگسار و شلاق بزنم . و تا آنجا پیش بروم که حتی در زندگی خصوصی و خانه دیگران و اتاق خوابشان سرک بکشم که کی در حال شراب خواری و زنا و گناه است یا نمی دانم چه کسی ماهواره دارد .کاری که انحصار طلبان داعشی مسلک و آنهایی که به قول حسن روحانی با زور شلاق می خواهند مردم را به بهشت ببرند انجام می دهند .در خود قرآن هم آیاتی در این زمینه وجود دارد . آیه در دین اکراهی نیست و آیه ما انسان را آزاد آفریدیم تا خودش راه رستگاری یا شقاوت را انتخاب کند نمونه ای از این آیات اند . بنابراین خود قرآن هم انسان را مختار دانسته که خودش راه زندگی اش را در دنیا و بهشتی و جهنمی شدن در آخرت انتخاب کند . و همان طور هم که رئیس جمهور محترم آقای روحانی که خودشان یک عالم و روحانی دینی هستند و به درستی اشاره کردند کسی را با زور شلاق و زنجیر نمی توان به بهشت برد .
    در واقع هر لیبرال این گونه نیست که لزوما به اباحه گری در هر رفتاری معتقد باشد اما آن چه مسلم است این باعث نمی شود که به این بهانه خواستارمحدودیت آزادی و جلوگیری دیگران با زور و اجبار از این کارها به بهانه غیر اخلاقی بودن و گناه بودن آنها و برپا کردن بساط داغ و درفش و سنگسار برای انجام دهندگان این اعمال باشد آن طور که داعشی مسلکان و آنها که به زور سرنیزه می خواهند جامعه را دینی کنند و دینی نگه دارند انجام می دهند .