ارسال نظر

  • به این میگن تف سر بالا ... اسم شاه بد در رفته بود . البته بالاخره دست دروغگو رو میشه . یعنی اینا به چیزهایی که می گفتن اعتقادی نداشتند ، فقط می خواستند حکومت را در دست بگیرند که علیه فساد شاه و بی بند و باری زنان دم می زدند . البته حالا کجاشو دیدین ؟ تازه اول راهن ...