ارسال نظر

  • بدبخت به ما که گیر یه مشت امل افتادیم، از فردا همه گونی و روبند بپوشن نکنه کسی تحریک شه!
    بابا ول کنین تورو خدا دنیا داره پیشرفت میکنه ما داریم رو عقب حرکت میکنیم