ارسال نظر

  • اتفاقا شما آنقدر پیشرفته اید که دارید به عصر عجر و انسانهای غارنشین و آمازون نشین بر می گردید و حسابی لخت و پتی می شوید!
    عجب پیشرفتی!