ارسال نظر

  • اگر غرب و سبک زندگی غربی تمدن است
    افتخار می کنم که متمدن محسوب نشوم.
    اگر حجاب نشان عقب ماندگیست به خود می بالم که پیشرفته به حساب نیایم
    آنان که با اسلام مشکل دارند بروند به مدینه فاضله شان مهاجرت کنند