ارسال نظر

  • ناظر 97/10/2 ساعت 13:33

    انها که از فساد دفاع میکنند. یا مال حرام خورده اند و یا دشمن خدا و دین هستند و یا بسیار نادانند چون حتی یک ادم بیسواد و عامی هه کف اسلام و دین را میداند و مفاسد را تشخیص میدهد . بنابراین خودتان را فریب ندهید و اول بروید اشکال را در خودتان پیدا کنید و ببینید چرا حرام خدا را حلال میدانید .