ارسال نظر

  • وقتی که معیار انتخاب افراد برای انتخاب در مشاغل مهم و تخصص محور بجای تخصص و تعهد تبدیل به ریا و دروغ و جای مهر روی پیشانی بشه، بیشتر از این نمیشه از نظرات هموطنان انتظار داشت.
    وقتی که جای تفکر و تعقل را خرافات و تعصبات کورکورانه گرفت وضع همین میشود و بس.
    التماس تفکر