ارسال نظر

  • خواهشا از طرف نسل جوان زرزر نکن. نسل جوان اون حججیه، اون خانمیه که با چادر میره رو سکوی قهرمانی. مرتجع اون خاتمیه که منتقد رو با لگد تهدید میکنه. از لحنت معلومه کی داره میسوزه! خخخخخخ