ارسال نظر

 • راساتی شما از ایرانی بودن فقط رقاصی و برهنگی را بلد هستید؟ اینکه همان فرهنگ آمازون نشینها و غارنشینها و مردم یونان و روم باستان است!!

  اما آره عزیزم !من بی تربیتم. مخصوصا جلوی شما که به قول قرآن از چهارپایان پست تر هستید.
  مهم این است که هیچ جوابی نداری به من بدهی!

  آن میلیاردرها که برای سرماخوردگی به فرنگ می روند هم همان شما بالاشهری های کافر و مرفه هستید که ارز محل چپاول و دزدی اموال اقشار فقیر دارید آروغ سرمستی می زنید.
  اتفاقا آن بلاد کفر صدها سال از ما و ملل جهان سوم دزدید و چپاول کردند تا شدند این که هستند.

  یک مشت افراد بشدت ظاهر بین و نفهم که فقط یادگرفته اید به هر بهانه ای به هر چه اسلام و فرهنگ آن است حمله کنید.
  آخر بیشعور! علم در مغز است یا در قر باسن؟

  حتما یک رازی دارد که شما همه دستاوردهای علمی ما بتن ریزی و پلمپ می کنید ولی هی می خواهید به جایش قر بدهید! به اسم پیشرفت!