ارسال نظر

 • اگر واقعا هم پیامبر چنان حدیثی فرموده باشد و جعلی نباشد منظورش رفاه نبوده است. منظور از معاش برنامه ریزی و تامین زندگی است. یعنی قناعت و دوری از اسراف.

  چون اتفاقا قرآن می گوید داستان برعکس است و ثروت و رفاه است که آروغ سرمستی می آورد و به کفر منجرذ می شود:
  کلا ان الانسان لیطغی ان رآه استفنی. سوره علق آیات 6 و 7

  این روسپی ها هم که دیدی فقیر نیستند. بلکه اتفاقا از اقشار مرفه بالاشهری تشریف دارند.
  نکته اینجا که همان تبعیض ها این قشر سرمست و به قول قرآن مترفین را ساخته است.


  اما یادت باشدذ که اختلاس و دزدی را می شود جبران کرد.
  اما دزدیدن عفت و حیا دیگر جبران ندارد.


  ضمنا این را هم بدان که توهین به کفر و نفاق وظیفه مسلمان و بخشی از تبری است.
  آیات قرآن را نخوانده ای؟

  او لئک کالانعام بل هم اضل-- اعراف 179
  مثله کمثل الکلب - اعراف 176
  تب یدا ابی لهب-- مسد 1
  مثل الذین حملوا التوریه ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. -- جمعه 5

  یا مروان حکم را که آوردند پیامبر خدا صریحا گفت
  الوزغ ابن الوزغ
  که تجسم واقعی چهره برزخی این فرد بود.

  و یا امام حسین علیه السلام که صریحا ابن مرجانه را حرامزاده پسر حرامزاده نامید:

  الا و ان الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة و الذلة و هيهات مناالذلة.


  این ها الفاظ زشت و رکیک و چیز دار نیست که مصداق سب و حرام باشد.