ارسال نظر

  • SaAlias 97/10/2 ساعت 21:56

    بله
    خب می بینم که انجمن حجتیه بیکار نشسته و در دانشگاه هم رخنه کرده.
    و ما رو هم که خواب برده.
    چند سال پیش در دانشگاه تهران هم همین برنامه بود شبیه به این در زمان هرندی ارشاد. ما اعتراض کردیم اخراج شدیم. همون موقع من فاتحه حیا و عفت رو خوندم و الان دارم میبینم. دست حزب الله رو کوتاه کردند تا هر غلطی که دلشان خواست بکنند