ارسال نظر

  • آقای ایرانی واقعی ,فقررا کسانی آورند می خواهند نجومی بگیرند , نجومی اختلاس کنند ,نجومی هم فسادکنند, نجومی هم آزادباشند. آنوقت فقر بیشتر می شود.کسانی هم بخواهند مقابله کنند. انگ تحجرو متحجر بجسبانند.لطفا آگاه باش برودنبال حقیقت ....