ارسال نظر

  • آخه برادر من این لیبرال بودن افتخاره چسبندی به خودت ,دورشو ازش عیب بزرگی است .